Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

4559 09ea
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabrzask brzask
lithiumowaa
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaaks aks
lithiumowaa
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromDjana Djana viaaks aks
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lithiumowaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lithiumowaa
1590 13e0
Reposted fromqb qb vianezavisan nezavisan
2482 9ebb 500

crystlizing:

c r y s t l i z i n g

Reposted fromtosiaa tosiaa vianezavisan nezavisan
lithiumowaa
8001 a17b
Reposted frommisza misza vianezavisan nezavisan
lithiumowaa

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija vianezavisan nezavisan
lithiumowaa
3324 c2ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
lithiumowaa
lithiumowaa
2361 b8c7 500
lithiumowaa

May 25 2017

lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
0932 fbde 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaynis aynis
lithiumowaa
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaaks aks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl