Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

lithiumowaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 26 2017

lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
9718 898b
lithiumowaa

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

lithiumowaa

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
lithiumowaa
6795 5322
lithiumowaa
5357 84ab
Reposted fromezf ezf vialucidumintervallum lucidumintervallum
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
lithiumowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl